កាគម្រោងសាមគ្គីភាពវប្បធម៌និងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងបរិយាកាសកសិកម្មនៅខេត្តបាត់ដំបងប្រទេសកម្ពុជា

Un projet de solidarité culturelle et économique en milieu agricole à Battambang, au Cambodge

A cultural and economic solidarity project in the agricultural environment of Battambang, Cambodia

* ទាញយកការពិពណ៌នាគម្រោងជាភាសាបារាំង: នៅទីនេះ / ជាភាសាអង់គ្លេស: នៅទីនេះ
* ការធ្វើដំណើរទៅប្រទេសកម្ពុជា (និងថៃ): នៅទីនេះ

* Les infos rapides sont sur ce site: À bâtons rompus
* Et pour télécharger la description du projet en français: c’est ICI / En anglais: c’est ICI

* Ramblings is the English name of the project
* Download the English presentation: HERE / French: HERE
Have a snapshots trip to Cambodia (and Thailand) : HERE